Moss avis 2015

Moss Avis

Publisert:29. januar 2015 av Mette Eriksen


Startet klinikk da hun ikke fikk jobb.


Da Jane fra Thailand ikke fikk fast jobb i Moss, startet hun sin egen massasjeklinikk.

Hun he­ter egent­lig Laddawan Thelin, men bru­ker kal­le­nav­net Jane. Hun kom  Norge i 2008, sammen med sin da­væ­ren­de ek­te­mann

og to små døt­re.


– Jeg har mas­ter­grad i mar­keds­fø­ring, tatt i Norge på et Thai-uni­ver­si­tet med base i Oslo. Men selv om jeg søk­te på en rek­ke job­ber, vis­te det seg umu­lig å få fast ar­beid innen det­te fag­om­rå­det, sier Jane.


Hun un­der­stre­ker at hun ikke kom til Norge for å få pen­ger fra NAV, men for å liv­næ­re seg og sine selv ved å gjø­re noe godt for andre.

– Jeg har hatt del­tids­jobb som vas­ke­hjelp og vært læ­rer­vi­kar på Reier sko­le. Men da jeg skjøn­te at jeg ikke kom til å få fast jobb, tok jeg et­ter­ut­dan­ning som mas­sør ved Bio Medicus Akademiet AS, Norges stør­ste naturmedisinskole. Nå har jeg di­plom for aro­ma­mas­sa­sje og anti­stress-mas­sa­sje, sier Jane.


Vel­væ­re


For en drøy må­ned si­den åp­net hun sin egen mas­sa­sje­kli­nikk i Torggata 2. For­ret­nings­kon­sep­tet er hel­se og vel­væ­re.

– Der får jeg brukt kunn­ska­pe­ne mine innen mar­keds­fø­ring og regn­skap, i til­legg til mas­sa­sje­fer­dig­he­te­ne. Mange folk i Moss sli­ter med livsstils-plager som stress og vondt i nak­ke og rygg, og jeg sy­nes det er godt å kun­ne til­by noe som kan lind­re smer­te­ne og stres­set for en stund, sier Jane.


Nå tar hun også vi­de­re­ut­dan­ning i thaimassasje og får snart til­sendt di­plom for det­te fra Thailand.

– Så snart jeg får tjent nok pen­ger, vil jeg ta enda mer ut­dan­nel­se og gå på naturmedisinskole. Det­te fa­get lig­ger dypt inne i meg, for jeg har en bes­te­far i Thailand som er na­tur­me­di­si­ner, for­kla­rer Jane


Taus­hets­plikt


Mas­sø­ren har taus­hets­plikt på lin­je med le­ger og annet hel­se­per­so­nell.

– Jeg opp­be­va­rer også jour­na­ler og annet ma­te­ria­le på en sik­ker måte, i hen­hold til gjel­den­de regningslinjer og lo­ver for opp­be­va­ring av per­son­opp­lys­nin­ger, un­der­stre­ker Jane.


Hun sy­nes det er vik­tig at kvin­ner er øko­no­misk uav­hen­gi­ge, både fra mann og NAV. Derfor er hun opp­tatt av at kvin­ner bør ta ut­dan­nel­se. Nå opp­munt­rer hun også sine egne døt­re til å ta høy­ere ut­dan­ning etter hvert. Jen­te­ne hennes har nå blitt 15 og 11 år og går på henholdsvis Hoppern og Reier sko­ler.


Jane har opp­levd at en­kel­te menn har dan­net seg en feil­ak­tig opp­fat­ning av hva hun dri­ver med når de hø­rer or­de­ne «thai-dame» og «mas­sa­sje».

– Men når de kom­mer hit og ser meg og lo­ka­le­ne mine, får de fort re­spekt for meg og kli­nik­ken min, sier Jane.


Kli­nik­ken hennes støt­ter også The Blue Heart Campaign against Human Traf­fick­ing (Blått hjer­te-kam­pan­je mot men­nes­ke­han­del). Kam­pan­jen er opp­ret­tet av FNs kon­tor mot nar­ko­ti­ka og kri­mi­na­li­tet.

PÅGANGSMOT: Jane fra Thailand vil ikke ta imot penger fra NAV. Hun har tatt deltidsjobber og tjent penger selv til etterutdanning, og nå har hun startet sin egen massasjeklinikk i Moss sentrum. Foto: Mette Eriksen

Webdesign by ©Laddawan Thelin